Transfer: 7up Cherry Tomato.Tochigi.Utsunomiya City