Transfer: Cherry Tomato (SIC).Shikoku.Kagawa.Takamatsu City